Ubytovací řád (VOP)

Ubytovací a provozní řád dovolenkového domu Haus Grandioso

AT 5505 Mühlbach am Hochkönig 486a

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují nájemní vztahy mezi PRONAJÍMATELEM  (vlastníkem) a HOSTEM (všemi lidmi, případně jejich odpovědnými zástupci, kteří využívají dům v době pronájmu). Ubytovací a provozní řád slouží pro nastavení pravidel užívaní a podmínek sjednání krátkodobého nájemního vztahu pro objekt Haus Grandioso, AT5505 Mühlbach am Hochkönig 486a.

 1. Harmonogram rezervací

Cenu za pronájem domu zjistíte tak, že v rezervačním formuláři vyberete příslušný termín. Zobrazí se Vám cena za pobyt a závěrečný úklid. Jakmile vyplníte formulář celý, bude dopočtena cena vč. ubytovacího poplatku pro obec, který činí 2,05 EUR/noc za osobu nad 15 let. Dům je určen pro ubytování max. 8 osob a je vždy pronajímán jako celek /tedy bez rozdílu počtu osob v něm ubytovaných, ale s dodržením maximálního počtu 8/. Preferovaná doba pronájmu je min. 7 nocí v zimě,  v letní sezóně min. 5 nocí. Při nižším počtu nocí je účtována přirážka. Odesláním žádosti o rezervaci vyjadřujete souhlas s ubytovacím a provozním řádem dovolenkového domu Haus Grandioso a se zpracováním Vašich osobních dat. V zimní sezóně jsou preferované rezervace pobytu vždy od pátku do pátku. Doba příjezdu po 16,00 hod. a doba odjezdu do 10,00 hod.

2. Rezervaci proveďte následujícím způsobem

Na webu vyplňte požadovaný termín a vyplňte osoby, pro které bude rezervace platná. Formulář odešlete. Do 5 dnů Vám rezervaci potvrdíme nebo zamítneme. Jako doklad o platné rezervaci Vám zašleme e-mailem potvrzení rezervace se specifikací termínu a ceny ubytování vč. vratné kauce. Kauce je splatná do 10-ti dnů po obdržení faktury, hodnota ubytování do 5-ti týdnů před prvním dnem pobytu. Pokud nebude kauce do 10-ti dnů po zaslání potvrzení rezervace zaplacena, bude rezervace zrušena. Totéž platí i pro doplatek ceny ubytování do 5-ti týdnů před nástupem. Pokud rezervujete v časovém odstupu menším než 5 týdnů, je třeba fakturu uhradit kompletně vč. kauce do 5-ti dnů v plné výši. Vždy ale před příjezdem. Kauce je vratná a slouží jako záruka na opravy poškození objektu nebo jeho zařízení ze strany hosta. Pokud by škody byly vyšší než obdržená kauce, bude rozdíl vymáhán po hostovi. Finální vyúčtování bude provedeno do 7-mi dnů po ukončení pronájmu a fyzické kontrole objektu. Předání klíčů bude provedeno pomocí schránky s klíčem nebo pověřenou osobou v místě.

3. Storno podmínky a zrušení rezervace

Host může zrušit rezervaci pouze písemně e-mailem. Podle data e-mailu se budou vypočítávat případné storno poplatky.

Pokud stornujete potvrzený pobyt více jak 5 týdnů před začátkem pobytu nebo neuhradíte doplatek za pobyt v termínu 5 týdnů před příjezdem, bude rezervace z naší strany zrušena a bude účtován manipulační poplatek za storno ve výši € 50,-. Zbytek kauce Vám bude vrácen na účet, ze kterého byl uhrazen. Za zrušení pobytu 3-5 týdnů před termínem příjezdu je storno poplatek 300,- €, méně jak 3 týdny je storno poplatek 600,- €.

4. Změny v rezervací

Host může požádat pronajímatele o změnu rezervace při zachování min. stejného finančního plnění, a to v termínu delším než 5 týdnů před rezervovaným termínem příjezdu. Pronajímatel nemá povinnost hostovi vyhovět.

Rovněž pronajímatel může z vážných, předem nepředvídatelných důvodů zrušit rezervaci hostovi. V tomto případě nabídne hostovi nový termín nebo se dohodne na vrácení celé hostem zaplacené částky. Host nemá právo již požadovat žádné další finanční či jiné plnění nad rámec vrácení 100% plateb uskutečněných ve prospěch pronajímatele.

5. Povinnosti a odpovědnost hosta

Během pronájmu domu host odpovídá za způsobené škody na domě, nábytku, zařízení a všech věcech souvisejících s domem. Všechny škody způsobené hostem (hosty) nebo jinými uživateli, kterým host umožnil přístup do domu, jsou účtovány k tíži hosta.

Host je povinen si dům po příjezdu pečlivě prohlédnout a viditelná poškození domu, případně jeho zařízení, neprodleně nahlásit kontaktní osobě v místě nebo e-mailem pronajímateli, vč. fotodokumentace. Pokud tak neučiní, jde poškození k tíži hosta.

Host se zavazuje udržovat dům a okolí domu v čistotě a po odjezdu zanechá dům ve stavu běžného znečištění. Pokud bude dům zanechán ve značně neuklizeném a znečištěném stavu, budou nadměrné náklady na úklid účtovány k tíži hosta.

Host se zavazuje že:

 • dům budou užívat pouze uživatelé uvedeni v registračním formuláři
 • celkový počet osob nepřekročí 8
 • nebude přesouvat nábytek z domu
 • bude dodržovat korektní sousedské vztahy a nebude narušovat noční klid
 • bude respektovat, že dům je NEKUŘÁCKÝ
 • dům nebude užíván k pořádání různých druhů párty zábavy, rozluček se svobodou apod.
 • nese plnou odpovědnost za poškození domu svými domácími zvířaty, které vpustil do domu.
 • dům bude využívat pouze za účelem ubytování a trávení volného času uživatelů, kteří jsou uvedeni v rezervačním formuláři.
 • užitím sauny, krbových kamen bere na sebe riziko za užívání, především zdravotní z nevhodnosti užívání, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (sauna) a při použití krbových kamen mimo jiných i riziko popálení a způsobení požáru. Rovněž se zavazuje zajistit bezpečnost, a to s důrazem na děti. To stejné platí také při použití grilu.
 • užívat všechna zařízení domu na vlastní riziko
 • nezasahovat do nastavení topení, sušení lyžařské obuvi, ohřevu vody a nastavení internetu. Neprovádět žádné změny v nastavení v kotelně a technické místnosti.
 • bude respektovat zákaz vstupu na pozemek pod domem, a to z bezpečnostních důvodů. Pokud jej poruší, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Běžná spotřeba vody a elektřiny je zahrnuta v ceně pronájmu. Pokud by došlo k extrémnímu překročení průměrné spotřeby, může být nadodběr účtován hostovi.

Majitel nebo jeho zástupce mají právo kdykoliv vstoupit do objektu za účelem kontroly stavu objektu a počtu jeho uživatelů. Obec Mühlbach provádí namátkovou kontrolu obsazenosti objektu za účelem kontroly odvodů poplatků obci. Obecní úředník nemá právo vstoupit do domu.

Jakékoliv porušení výše uvedených podmínek je důvodem předčasného ukončení pronájmu ze strany pronajímatele bez náhrady.

6. Odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel odpovídá za skutečnost, že je dům, při dodržení běžných bezpečnostních předpisů, vhodný k rekreaci a relaxaci.

Pronajímatel neodpovídá za:

 • majetek hosta
 • za škody způsobené přírodními katastrofami, teroristickými útoky, stávkami a jinými nepředvídatelnými situacemi, které jako pronajímatel nemůže ovlivnit.
 • dům umožňuje bezplatné WiFi připojení, ale pronajímatel negarantuje ani rychlost, ani funkčnost připojení. Standardní připojení umožňuje sledování televize prostřednictvím služeb, které běžně užíváte a máte k nim svůj uživatelský přístup – např. Netflix, Skyling, Apple TV apod.

Pokud by pronajímatel musel hostovi zrušit jeho pobyt, bude jej neprodleně informovat a pokusí se dohodnout na novém termínu. Pokud to nebude možné, pronajímatel vrátí hostovi všechny finanční prostředky, které od hosta obdržel zpět.